Email: info@siamtechno.ac.th
Tel.(+66) 2 878 5000

สาขาวิชาการบริหารการจัดการภาครัฐ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการจัดการภาครัฐ Master of Public Administration Program in Public Management

รายละเอียดสาขาวิชาการบริหารการจัดการภาครัฐ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการจัดการภาครัฐ Master of Public Administration Program in Public Management
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการจัดการภาครัฐ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : รป.ม.(การบริหารการจัดการภาครัฐ)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Master of Public Administration (Pubic Management)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.P.A. (Public Management)
จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
       -แผน ก (แบบ ก2)หลักสูตรเน้นการวิจัยและศึกษารายวิชา จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต -แผน ข หลักสูตรเน้นการค้นคว้าอิสระและศึกษารายวิชา จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
รายวิชาที่ปรับปรุงใหม่
       วิชาปรับพื้นฐาน(ไม่นับหน่วยกิต) 1.ภาษาอังกฤษสำหรับนักบริหาร วิชาชีพบังคับมี 7 รายวิชา จำนวน 21 หน่วยกิต วิชาชีพเลือกมี 2 กลุ่มวิชา กลุ่มละ 3 รายวิชา จำนวน 9 หน่วยกิต (ให้เลือกเรียนเพียงกลุ่มเดียว)
ความเป็นมาของหลักสูตร
       หลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการภาครัฐ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นหลักสูตรที่คณะกรรมการวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 และเข้าสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2553 สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 โดยเปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษาแล้ว ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตให้ทันสมัยตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อรองรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ซึ่งสำเร็จการศึกษาแล้วเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตที่ปรับปรุงนี้ การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้สำเร็จสมบูรณ์เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ซึ่งสภาวิทยาลัยเคดนโลยีสยาม มีมติให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ซึ่งหลักสูตรปรับปรุงดังกล่าวจะถูกนำมาบังคับใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
ปรัชญา
       “มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” ปณิธาน  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการจัดการภาครัฐ มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นบุคคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในทุกระดับ ให้มีความรู้ตลอดจนมีความศรัทธาในวิชาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์ในการบริหารและจัดภาครัฐและศึกษาวิจัยให้เกิดองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สร้าง/รู้จักนำนวัตกรรมทางการศึกษามาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพตามจรรยาบรรณวิชาชีพ วิสัยทัศน์  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เห็นความสำคัญในการผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในศาสตร์ของการบริหารจัดการภาครัฐ
พันธกิจ
       1. จัดการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ที่มีคุณภาพสนองความต้องการของสังคม 2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่าสามารถนำมาสร้างคุณประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ 3. บริการวิชาการให้กับชุมชนและสังคม 4. อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อมุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในศาสตร์ของการบริหารจัดการภาครัฐ
2. เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผล และวิจารณญาณอย่างเหมาะสม เมื่อต้องเผชิญปัญหาหรืออุปสรรคในสถานการณ์ต่างๆ
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสามารถพัฒนาตนเองทั้งความรู้ ทักษะ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
เอกสารรับรองหลักสูตร
- การรับรองปริญญา
- การรับรองหลักสูตร
mpa03 mpa02 mpa01 - เอกสารอ้างอิงหลักสูตร - เอกสารการับรองปริญญา Download  - เอกสารรับรองหลักสูตร Download 

อาจารย์ ผศ.ดร.ศักดา ศิลปาภิสันทน์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ ปริญญาตรี นบ.ม.รามคำแหง
ปริญญาโท รปม. ม.ขอนแก่น
ปริญญาเอก รปด. ม.ปทุมธานี

อาจารย์ ผศ.ดร.นพรัชพล ศรีบุญนาค
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต เอก คณิตศาสตร์ โท ภาษาอังกฤษ ม.ศว. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด ม.สธ.

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และการบริหารงานบุคคล NIDA

ปริญญาเอก พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารการพัฒนา NIDA วุฒิบัตร จากประเทศสหรัฐอเมริกา รัสเซีย และสิงคโปร์

อาจารย์ ผศ.ดร.อำนวย ปิ่นพิลา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2540
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ปี พ.ศ. 2552
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2542
ปริญญาเอก สาขาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ประกาศนียบัตรหลักสูตร การเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และองค์ความรู้รวบยอดเพื่อพัฒนาตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ สถาบันพระปกเกล้า ปี พ.ศ. 2545
ประกาศนียบัตรหลักสูตร ทักษะการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยด้านทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย สันติวิธี ปี พ.ศ. 2548

อาจารย์ ดร.กีรติ กมลประเทืองกร
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ พธ.ด. ปร.ด.PhD.P.A.MCU. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2558
พธ.ม.M.A. MCU. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2551
ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2534การศึกษาต่อเนื่อง - ทรัพยากรมนุษย์กับเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ปี 2545 (Chulalongkorn University 2545)- ภาษาฮินดี คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ในปี 2546- กฏหมายมหาชน- การสร้างแนวคิดเชิงบวกสำหรับนักบริหาร- คณะนิติศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ปี 2547

อาจารย์ ดร.พัฒน์ธนธร ตันติเวชยานนท์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลง ปี พ.ศ. 2558 กรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน ปี พ.ศ. 2554
สมเด็จเจ้าพระยา
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. 2537

อาจารย์ ดร.สุวรรณี จริยะพร
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2552

- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข 2558 วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540

- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2558 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2520
อาจารย์ ดร.กุลประภัสสร์ รำพึงจิตต์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฎนครปฐม

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัฑฑิต สาขารัฐประศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อาจารย์ ดร.อุกฤษฏ์ ชาวแพรกน้อย
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ
การศึกษา
2551-2556 รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2552-2554 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2548-2550 รปม. รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2544-2547 บธ.บ. การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาจารย์ กชกร สุขทรัพย์
ตำแหน่ง เลขานุการหลักสูตร
คุณวุฒิ
ป.ตรี - รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การจัดการภาครัฐและเอกชน. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.
ป.โท - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการจัดการภารัฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ป.เอก - กำลังศึกษา PhD (P.A.)

แนวทางการประกอบวิชาชีพ 

- ผู้บริหารระดับนโยบายและแผนงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- ผู้บริหารทุกระดับของภาครัฐและเอกชน
- ผู้บริหารด้านการปกครองของภาครัฐ
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
- นักวิเคราะห์โครงการ นักวิเคราะห์การลงทุน นักวิเคราะห์ระบบงาน
- นักบริหารองค์กรระดับสูง
- นักวิชาการ/นักฝึกอบรม
- อาจารย์ระดับอุดมศึกษา
  •  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาท่ได้รับการรับรองจากสำนักงานข้าราชการพลเรือน (..) และมีเกรดเฉลี่ยสะสม(GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.5
  • ผู้มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี โดยมีหลักฐานแสดง
  • ผู้ทีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้อง จะต้องศึกษารายวิชาเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ในกลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน ตามที่กำหนดในหลักสูตรที่เข้าศึกษา
  • คุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อ 1-3 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนั้นๆ